Nuke插件 – 立体图形检查修复插件 Ocula

如需安装,仅有程协助服务

Ocula是一系列工具,可解决立体图像的常见问题、提高后期制作的生产力,并最终帮助提供更有价值的 3D 立体观看体验。所有Ocula节点都无缝集成到Nuke中。它们像任何其他节点一样应用于您的剪辑,并且都可以使用标准Nuke动画工具进行动画处理。

• Ocula 的精细控制可以更快、更轻松地生成高质量立体视觉特效,并具有校正颜色和焦点、自动校正对齐、重新定时立体视图等功能。

•图像构建工具可匹配原始素材,而不会产生深度撕裂,而其他工具使您能够计算干净且稳定的立体视差,而不会产生深度滚降。

•内置自动化允许为离线工作编写校正脚本,而高级 GPU 加速可加速交互式处理,并获得与 CPU 相同的结果。

安装包合集下载:

https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v17-Nuke-15.0-Windows-x86_64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v17-Nuke-15.0-MacOS-x86_64-installer.sh
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v17-Nuke-15.0-MacOS-arm64-installer.sh
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v17-Nuke-15.0-Linux-x86_64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v16-Nuke-14.1-Windows-x86_64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v15-Nuke-14.0-Windows-x86_64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v14-Nuke-13.2-Windows-x86_64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v13-Nuke-13.1-Windows-x86_64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v12-Nuke-13.1-Windows-x86_64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v11-Nuke-13.0-win-x86-64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v10-Nuke-12.2-win-x86-64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v9-Nuke-12.1-win-x86-64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v8-Nuke-12.0-win-x86-64-installer.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v7_Nuke_11.3-win-x86-release-64.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v6_Nuke_11.2-win-x86-release-64.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v5_Nuke_11.1-win-x86-release-64.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v4_Nuke_11.0-win-x86-release-64.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v3_Nuke_10.5-win-x86-release-64.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v2_Nuke_10.0-win-x86-release-64.exe
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v2_Nuke_9.0-win-x86-release-64.zip
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_3.0v4_Nuke_8.0-win-x86-release-64.zip
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_3.0v4_Nuke_7.0-win-x86-release-64.zip
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v16-Nuke-14.1-MacOS-x86_64-installer.sh
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v15-Nuke-14.0-MacOS-x86_64-installer.sh
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v14-Nuke-13.2-MacOS-x86_64-installer.sh
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v13-Nuke-13.1-MacOS-x86_64-installer.sh
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v12-Nuke-13.1-MacOS-x86_64-installer.sh
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v11-Nuke-13.0-mac-x86-64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v10-Nuke-12.2-mac-x86-64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v9-Nuke-12.1-mac-x86-64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v8-mac-x86-64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v7_Nuke_11.3-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v6_Nuke_11.2-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v5_Nuke_11.1-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v4_Nuke_11.0-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v3_Nuke_10.5-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v2_Nuke_10.0-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v2_Nuke_9.0-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_3.0v4_Nuke_8.0-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_3.0v4_Nuke_7.0-mac-x86-release-64.dmg
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v16-Nuke-14.1-Linux-x86_64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v15-Nuke-14.0-Linux-x86_64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v14-Nuke-13.2-Linux-x86_64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v13-Nuke-13.1-Linux-x86_64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v12-Nuke-13.1-Linux-x86_64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v11-Nuke-13.0-linux-x86-64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v10-Nuke-12.2-linux-x86-64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v9-Nuke-12.1-linux-x86-64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula-4.0v8-linux-x86-64-installer.run
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v7_Nuke_11.3-linux-x86-release-64.tgz
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v6_Nuke_11.2-linux-x86-release-64.tgz
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v5_Nuke_11.1-linux-x86-release-64.tgz
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v4_Nuke_11.0-linux-x86-release-64.tgz
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v3_Nuke_10.5-linux-x86-release-64.tgz
https://www.foundry.com/products/download_product?file=Ocula_4.0v2_Nuke_10.0-linux-x86-release-64.tgz

Leave a Reply

后才能评论

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或者联系右侧管理员Q

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请你千万不要着急~~什么事情都不要慌 ~~~联系站长提供付款信息为您处理